Powrót

UWAGA -WYSOKIE ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH! ALARMUJ 998 LUB 112!

UWAGA -WYSOKIE ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH! ALARMUJ 998 LUB 112!

Początek czerwca przyniósł ze sobą słoneczną i gorącą pogodę, to wymarzona pora na urlopy, z drugiej zaś nerwowy okres dla leśników, dbających o bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wzniecić pożar, gdy w lesie jest sucho, jest bardzo łatwo. O wiele trudniej jest go ugasić, a kiedy pożar lasu wymyka się spod kontroli staje się kataklizmem. W płomieniach giną rośliny i zwierzęta, a niekiedy także i ludzie.

Kiedy mamy piękną i ciepłą aurę na zewnątrz wzmaga się penetracja obszarów leśnych przez turystów, którzy ciesząc się z obcowania z przyrodą często zapominają, że należy być ostrożnym i czujnym szczególnie wtedy, gdy rozpalamy na biwaku ognisko lub grilla, nie mówiąc już o paleniu papierosów. Zastanów się czy Twoja wiedza jest wystarczająca, aby bezpiecznie móc odpocząć wśród leśnych ostępów. Czy znasz aktualny stopień zagrożenia pożarowego? Czy wiesz gdzie znajduje się najbliższa osada leśna i czy znasz numery telefonów alarmowych, których należy użyć w sytuacji zagrożenia? Czy znasz zasady bezpiecznego zachowania się w lesie? 

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu leśnicy określają na podstawie wilgotności ściółki sosnowej i wilgotności powietrza. W okresie od 1 kwietnia do 30 października pomiary dokonywane są codziennie i podawane do wiadomości służb leśnych,
a w okresie wysokiego zagrożenia pożarowego również do radia i telewizji. Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:


0 - brak zagrożenia,
 I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże,
III - zagrożenie katastrofalne.

 

SPRAWDŹ ATUALNE ZAGROŻENIE POŻAROWE:

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W LESIE

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,
a w szczególności:

a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk jest zabronione,

b) korzystania z otwartego płomienia,

c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

d) palenia tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Gdy odwiedzisz Nadleśnictwo Radziwiłłów poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się czy nie ogłoszono zakaz wstępu do lasu!

3. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zapamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM!

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W NADLEŚNICTWIE RADZIWIŁŁÓW

Lasy w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Radziwiłłów położone są w rejonach działania czterech Komend Powiatowych Straży Pożarnych:

- KM PSP w Skierniewicach -1126,85 ha (11,1% powierzchni Nadleśnictwa)

- KP PSP w Grodzisku Mazowieckim – 85,41 ha ( 0,8 % powierzchni Nadleśnictwa)

- KP PSP w Sochaczewie- 2973,66 ha (29,2 % powierzchni Nadleśnictwa)

- KP PSP w Żyrardowie 6003,35 ha (58,9 % powierzchni Nadleśnictwa)

Nadleśnictwo Radziwiłłów klasyfikuje się do I kategorii zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwo ma opracowane Sposoby postępowania na wypadek pożaru terenów leśnych.
W skład sił interwencyjnych przewidzianych do gaszenia pożarów lasu na terenie Nadleśnictwa wchodzą jednostki ratowniczo- gaśnicze komend powiatowych, komendy miejskiej oraz dodatkowo OSP, mające swoje siedziby w okolicznych miejscowościach.

System obserwacji i łączność

            System obserwacji w Nadleśnictwie oparty jest na dostrzegalniach przeciwpożarowych zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa Radziwiłłów oraz Nadleśnictw ościennych. Z dostrzegalni można obserwować lasy w odległości 10 000 oraz 15 000m. Ponadto organizowane są przez Nadleśnictwo patrole naziemne w okresie wzmożonego zagrożenia pożarowego.

            Wszyscy pracownicy Służby Leśnej posiadają telefony komórkowe, pracujące w sieci wewnętrznej. W radiotelefony, oprócz wież przeciwpożarowych wyposażone są samochody ścisłej kadry kierowniczej, Straży Leśnej i samochód dyspozycyjny. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zlokalizowany jest w siedzibie Nadleśnictwa Radziwiłłów.

            Jednym z najważniejszych czynników decydujących o szybkości i skuteczności podjętych działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru lasu, jest dostępność terenów leśnych dla pojazdów służb ratowniczych. Nadleśnictwo zapewnia dostępność poprzez odpowiednią ilość i jakość dojazdów pożarowych. W rezultacie do wykazu istniejących dojazdów pożarowych ujęto 44 drogi o łącznej długości 104 km.

Zaopatrzenie wodne

Jednym z podstawowych obowiązków nadleśnictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie wody do celów gaśniczych. Terytorium Nadleśnictwa obejmuje obszar położony w zlewni Wisły, w dorzeczu Bzury wraz z jej dopływami: Rawką, Suchą, Pisią, Utratą i Witonią. Oprócz wymienionych cieków występują 22 punkty czerpania wody ( w tym w zarządzie Nadleśnictwa 4 zbiorniki w Leśnictwach : Żyrardów, Białe Błoto, Puszcza Mariańska oraz Guzów) oraz 44 hydranty. Sieć wodna stanowi pewien rezerwuar wody  jest udostępniona, w porozumieniu z KPPSP do celów gaśniczych.

Środki techniczne

            W Nadleśnictwie Radziwiłłów znajduje się jedna baza sprzętu pożarowego. Każdorazowo do akcji gaśniczej Nadleśnictwo Radziwiłłów może dysponować samochodem przystosowanym do ciągnięcia przyczepki z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym. Ponadto samochód wyposażony jest w środki łączności i inny sprzęt.

Wykrywanie i gaszenie pożarów

            Okres akcji bezpośredniej trwa od marca do października. W tym czasie tereny leśne monitorowane są z dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych, położonych w Nadleśnictwie Radziwiłłów oraz Nadleśnictwie Skierniewice. Punkty obserwacyjne wyposażone są w elektroniczne kątomierze, a łączność zapewniają telefony i radiotelefony. Wieże pracują od godziny 09:00 do zmroku według dyspozycji RDLP w Łodzi. W zasięgu obserwacji jest teren całego nadleśnictwa.