Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Radziwiłłów, ul. Senatorówka 2/2 , 96-330 Puszcza Mariańska

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od strony ul. Senatorówka 2/2, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy biura Nadleśnictwa. Do wejścia prowadzą schody. Wejście techniczne jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze przebiegają na dwóch poziomach przez długość całego piętra. Na parterze znajduje się sekretariat. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Zarówno na I piętro jak i salę narad prowadzą schody. W budynku brak jest windy.

3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak jest pochylni lub platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń oraz systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo Radziwiłłów posiada przed budynkiem parking. Brak jest wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ilość posiadanych miejsc parkingowych pozwala na swobodne zaparkowanie pojazdu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika sekretariatu.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z biurem Nadleśnictwa Radziwiłłów, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Nadleśnictwie Radziwiłłów poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez: wysyłanie korespondencji na adres: Nadleśnictwo Radziwiłłów, ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska, korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: radziwillow@lodz.lasy.gov.pl  przesyłanie faksów: nr faksu (46/831-01-10).