Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi
i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania , pielęgnowania lasu, jak również zalesienia powierzchni nieleśnych.

         Hodowla lasu zajmuje się badaniem biologicznych praw rządzących powstawaniem i rozwojem zespołów leśnych ich wzajemnym powiązaniem
i współdziałaniem ze środowiskiem, a także oddziaływaniem zabiegów gospodarczych. Hodowla lasu określa zasady i techniki wspomagania procesów rozwoju drzewostanu, zapewnia trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost walorów ekologicznych i biologicznych.

        Hodowla lasu jest również gałęzią gospodarczej działalności leśnej, która pozwala zaspokoić potrzeby gospodarki narodowej przez możliwie wysoką
i wartościową produkcję drewna. Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie
i wzbogacanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Zadania z hodowli lasu mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do powstania nowego pokolenia drzew. Nowe pokolenie lasu w 2019 roku pojawiło się na powierzchni około 92 ha. W większości powierzchnie pozrębowe
z  uprzednio przygotowaną glebą były odnawiane sztucznie. Odnowienie naturalne, które zostało uznane przez nadleśnictwo (spełniło kryteria odnowień naturalnych) polegające na samoistnym rozsiewaniu się nasion pod okapem drzewostanu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, wystąpiło na powierzchni 1,76.  Po to by odnowienie naturalne było jak najlepsze, niezbędna jest praca człowieka. Wykonuje się wiele zabiegów umożliwiających lepszy obsiew powierzchni m. in. rozluźnienie drzewostanu przez co do dna lasu dotrze więcej światła. Wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne wykonano w poprzednim roku na powierzchni ponad 18 ha.

Młode pokolenie drzew jest narażone na zachwaszczenie. W celu ochrony młodych drzewek przeprowadza się pielęgnację gleby  m. in. wykaszanie chwastów. Wczesna faza rozwoju drzewostanu (do 15 lat) to czas przeprowadzania czyszczeń wczesnych.  Podczas tego zabiegu usuwa się osobniki chore lub wadliwe, przerzedza się przegęszczone partie i usuwa się gatunki niepożądane, które zagrażają młodemu pokoleniu. Następny zabieg wykonywany najpóźniej do 30 roku życia drzewa to tzw. czyszczenia późne.
W tym zabiegu usuwa się drzewa, które wykazują niekorzystne cechy z wadami rozwojowymi. Zabiegi te przeprowadzono w 2019 roku na powierzchni prawie 180 ha. 

Nasiennictwo

 W Nadleśnictwie Radziwiłłów występują Gospodarcze Drzewostany Nasienne: sosny, dębu, brzozy oraz olszy, które zajmują łączną powierzchnię 145,59 ha. Na terenie jednostki są 4 drzewa mateczne brzozy oraz 4 źródła nasion (grab, lipa, klon, klon jawor).

Produkcja szkółkarska

Produkcja szkółkarska w Nadleśnictwie Radziwiłłów prowadzona jest na szkółce leśnej o powierzchni 3,91 ha, zlokalizowanej w obrębie Radziwiłłów, Leśnictwie Puszcza Mariańska. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 2,52 ha. Obecnie powierzchnia produkcyjna podzielona jest na 3 kwatery. Szkółka zaopatrzona jest w niezbędny sprzęt oraz w stałą deszczownię.  Szkółka produkuje sadzonki: sosny, świerka, modrzewia, brzozy, olszy, dębu, buka, klonu, lipy, wiązu, głogu, jarzęba, jabłoni, gruszy. Niedobory sadzonek są uzupełniane poprzez zakup sadzonek z nadleśnictw z odpowiedniego regionu nasiennego.