Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

 

Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej.

  Głównym jej zadaniem jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny do bazy pokarmowej łowiska, a także do stanu, umożliwiającego osiągnięcie zakładanych celów w  hodowli lasu. Prowadzona jest w 16 obwodach, wydzierżawionych kołom łowieckim. Jeden dzierżawiony jest przez Zarząd Główny PZŁ. Dwa obwody są leśne, pozostałe to obwody polne.    

  Wśród leśnych ostępów spotkać można również lisy i zające, a pola, łąki i pastwiska chętnie odwiedzają bażanty i kuropatwy.

  Dzierżawcy obwodów łowieckich mają za zadanie :

 
 

-          systematycznie poprawiać naturalne warunki żerowe i osłonowe zwierzyny,

-          prawidłowo zagospodarowywać łowiska poprzez wyposażanie ich w odpowiednią  liczbę urządzeń łowieckich, służących dokarmianiu zwierzyny

     (paśniki, lizawki),

-          dostosować liczebność populacji zwierzyny płowej do wielkości, 

      pozwalającej  na realizację zadań z zakresu hodowli lasu.