Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Udział siedlisk leśnych

W Nadleśnictwie Radziwiłłów przeważają siedliska borów i borów mieszanych, które razem wzięte zajmują 57% jego powierzchni leśnej, zaś na lasy i lasy mieszane razem wzięte przypada 43%. Bory mieszane i lasy mieszane stanowią razem 68% powierzchni Nadleśnictwa, bory 18%, a lasy 14%. Pod względem wilgotności na siedliska świeże przypada mniej więcej 2/3 powierzchni, a 1/3 na siedliska wilgotne. Typem siedliskowym lasu o największym udziale w Nadleśnictwie jest BMśw zajmujący 26,6% powierzchni leśnej.

Udział gatunków lasotwórczych

 

Drzewostany sosnowe zdecydowanie przeważają na siedliskach borów i borów mieszanych oraz na siedlisku LMśw, co jest oczywiste. Udział powierzchniowy sosny na siedlisku Lśw nie przekracza 20%, w obrębie Radziwiłłów sięga co prawda 25%, ale w obrębie Sochaczew wynosi tylko 12%. Drzewostany dębowe przeważają na siedlisku Lśw oraz mają spory udział na pozostałych siedliskach lasów i lasów mieszanych (poza akcesorycznie występującym LMb, pokrytym w całości brzozą). Brzoza ma znaczący udział w budowaniu drzewostanów także na siedliskach LMw i akcesorycznie występującego BMb, a w mniejszym stopniu Lśw i Lw. Olsy i olsy jesionowe to domena olszy jako gatunku panującego, która w większej ilości występuje również na siedliskach LMw i Lw.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

Drzewostany Nadleśnictwa Radziwiłłów odznaczają się zróżnicowaniem udziału poszczególnych podklas wieku w jego całkowitej powierzchni. W strukturze wiekowej wyraźnie zaznacza się duży udział IV klasy wieku (61-80 lat). W sumie zajmuje ona prawie 2600 ha, czyli niemal 27% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. V klasa wieku (81-100 lat) zajmuje już dużo mniejszą powierzchnię – niecałe 1300 ha, czyli 13% powierzchni. Starsze drzewostany (powyżej 100 lat bez KO i KDO) zajmują prawie 700 ha, co stanowi 7% powierzchni. Udział młodszych drzewostanów (do 50 lat) jest w miarę wyrównany i wynosi przeciętnie 6,4% w  podklasach wieku. Znaczący jest również udział podklasy IIIb (10,5%) oraz KO (8,6%). Struktura wiekowa drzewostanów nie różni się zasadniczo w  poszczególnych obrębach leśnych.

 

 Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących

Gatunek

Obręb Radziwiłłów

Obręb Sochaczew

Nadleśnictwo

Powierzchnia

[ha]

Miąższość

[m3]

Powierzchnia

[ha]

Miąższość

[m3]

Powierzchnia

[ha]

Miąższość

[m3]

So

4847,44

1238889

1848,02

468086

6695,46

1706975

Md

3,12

1010

1,68

510

4,80

1520

Św

1,48

131

 

 

1,48

131

Bk

9,27

544

2,69

153

11,96

697

Db

883,96

233727

570,26

117008

1454,22

350735

Db.c

3,95

930

1,68

445

5,63

1375

Kl

 

 

0,83

210

0,83

210

Jw

 

 

3,50

735

3,50

735

Wz

2,10

550

 

 

2,10

550

Js

 

 

40,27

6100

40,27

6100

Gb

1,50

295

25,05

6051

26,55

6346

Brz

612,12

133191

193,42

40035

805,54

173226

Ol

341,09

75856

292,50

57711

633,59

133567

Ak

2,21

126

1,94

371

4,15

497

Os

21,34

5080

35,03

5940

56,37

11020

Lp

0,08

15

1,14

375

1,22

390

Razem

6729,66

1690344

3018,01

703730

9747,67

2394074